Skip to main content

Afronding digitale ALV

Verslag ALV september 2020

Geachte leden,
Graag willen wij u allen bedanken; bedanken voor uw begrip voor de situatie en het bezoeken van onze website en dan met name het deelnemen aan onze Algemene Leden Vergadering 2020, welke geheel via de website en email in september heeft plaatsgevonden.

De kascontrole commissie heeft, zoals u in de stukken heeft kunnen lezen, aan de vergadering voorgesteld om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Er zijn geen aanmerkingen op dit voorstel gekomen, en de vergadering heeft daarmee het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De kascontrole commissie heeft wel een brief met aanbevelingen toegevoegd aan hun controle stukken. Wij zullen deze adviezen zeker ter harte nemen en danken hen voor hun inbreng.
Mw. Lieneke Post heeft zich aangemeld als nieuw lid voor de kascontrole commissie. Wij danken dhr. Henk den Hartog voor zijn inzet.

Ook ontvingen wij een schrijven van dhr. Lex Meijer aangaande het eiland de Nes. Zijn mail kwam echter binnen, “buiten de vergadering” waardoor het niet meer mogelijk was deze in de vergadering te behandelen. Wij zullen hier zeker aandacht aan besteden en op terugkomen wanneer hier weer een gelegenheid voor is.

Dan willen wij u de stemming ter goed- of afkeuring van de jaarstukken 2019, aangeboden in de ALV 2020 zeker niet onthouden. > HONDERD leden hebben per email gereageerd. Allen hebben ingestemd met het gevoerde beleid en de jaarstukken geaccordeerd.
Velen betuigden hierbij hun dank voor het besturen van de vereniging, het gevoerde beleid en de financiële stand van zaken. Deze e-mails zullen wij archiveren bij de jaarstukken en beschouwen als presentielijst van de ALV 2020, gehouden in september.

Wij danken u allen hiervoor en zijn zeer aangenaam verrast dat er zoveel leden “tastbaar” hebben gereageerd, gestemd en hun waardering hebben uitgesproken. Wij zullen graag ons best doen dit, ondanks de lastige tijd, voort te zetten.

De Algemene Leden Vergadering 2020 is hiermee gesloten. Wij wensen u allen een goede en gezonde winterperiode en hopen elkaar in 2021, weer op het water te ontmoeten.

Namens het Algemeen Bestuur van de ZZV,
Frouk Segaar, Algemeen voorzitter Zaanlandsche Zeilvereeniging