Skip to main content

Huishoudelijk reglement

Overgenomen uit de Statuten en Huishoudelijk Regelement Zaanlandsche Zeil Vereeniging K.v.K. voor Zaanland No. 40617144.

Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 1.

 • De leden hebben het recht bij het algemeen bestuur en/of de afdelingsbesturen voorstellen ter behandeling in de algemene- en of afdelingsvergadering in te dienen. Een dergelijk voorstel mag niet in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging en dient behoorlijk geformuleerd, tenminste 14 dagen voor de dag van de vergaderingen bij de betreffende besturen te zijn binnengekomen.

Artikel 2.

 1. Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade door hem/haar toegebracht aan eigendommen van de vereniging en/of zaken welke de vereniging op dat moment onder haar berusting heeft.
 2. De leden hebben tijdens de gebruikelijke openingstijden toegang tot de diverse verenigingsgebouwen en locaties.

Bijdragen van de leden.

Artikel 3.

 1. Voor de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage worden de leden ingedeeld in de navolgende groepen:
  1. Zeilleden – gewone leden.
  2. Zeilleden – junioren.
  3. Gezinsleden – zowel gewone leden als junioren.
  4. Roeileden – gewone leden.
  5. Roeileden – junioren.
  6. Roeileden – jeugd.
  7. Combinatie zeil-/roeileden – gewone leden en junioren.
  8. Roeileden – buitenleden.
  9. Begunstigers.
 2. Elk nieuw lid betaalt bij zijn toetreding tot de vereniging een entreegeld.
 3. De te betalen contributie en entreegelden voor alle groepen worden, op voorstel van het algemeen bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 4.

 1. De contributie dient binnen 30 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar, te worden voldaan. De Algemene Ledenvergadering, als bedoeld in art. 19 van de statuten kan voor betaling na 1 mei een verhoging van de contributie vaststellen en de contributie voor leden, die in de loop van het jaar lid worden, naar rato vaststellen. Deze verhoging geldt niet voor hen, die zich na 1 mei van het lopende jaar als lid aanmelden.
 2. Alle overige, aan de vereniging verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na aanbieding van rekening of kwitantie aan de penningmeester te worden voldaan.
 3. Indien na aanmaning tot betalen van contributie of overige schulden, hieraan niet binnen vier weken wordt voldaan, kan het dan in gebreke zijnde lid, zonder dat dit hem/haar van betalingsverplichting ontheft, door het bestuur het lidmaatschap worden ontzegd, ingevolge artikel 9 lid lc van de statuten.

Het bestuur.

 

Artikel 5.

 • Er dient een rooster van aftreden te worden opgesteld door het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen, zodanig dat nimmer een voorzitter, secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden.

Artikel 6.

 • Leden van het algemeen bestuur zijn te allen tijde gerechtigd de afdelingsvergaderingen bij te wonen. De afdelingsbesturen dienen agenda’s en notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen aan de voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur te zenden.

Artikel 7.

 • Tot de taak der secretarissen behoort het bewaren van de archieven, het houden van de notulen van het behandelde in vergaderingen, het voeren van de correspondentie, het opstellen van de jaarverslagen, het bijhouden van het ledenregister en het doen tekenen van de presentielijsten. Beheer van het register van de bezittingen van de vereniging berust bij de secretaris van het algemeen bestuur. Genoemde registers liggen voor de leden ter inzage tijdens de algemene ledenvergadering.

Artikel 8.

 • De penningmeester van het algemeen bestuur is belast met het beheer der waarden van de gehele vereniging. In zijn functie wordt hij terzijde gestaan door de afdelingspenningmeesters. De controle op aan de afdelingen opgedragen financieel beheer, valt eveneens onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 9.

 • De afdelingsbesturen zorgen voor de aanschaffing en het onderhoud van het materiaal van de vereniging, binnen de jaarlijks af te geven volmachten als bedoeld in artikel 16 lid 5 van de statuten.

Dispensatie en wijziging van het huishoudelijk reglement.

Artikel 10.

 • Dispensatie van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, mits niet het doel van de vereniging betreffende, kan door de algemene ledenvergadering worden verleend met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 11.

 • Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden gemaakt door een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten in die oproep tot die algemene ledenvergadering volledig worden omschreven.

Vlag en standaard.

Artikel 12.

 • De vlag is rechthoekig met een lengte van 1½ x de hoogte. De drie horizontale banen van gelijke breedte zijn gekleurd: milori blauw, wit en milori blauw. De standaard is driehoekig met een lengte van 1½ x de hoogte. De bovenste helft is wit en de onderste helft milori blauw. In het midden van de vlag en de standaard bevindt zich een zwarte ruit op de punt; het midden van de ruit bevindt zich bij de vlag op 1/3 en bij standaard op 2/7 van de lengte. De verhouding van de lengte-diagonaal tot de hoogte-diagonaal van deze ruit is 14:9. In de ruit staat in wit een onklaar anker met links, boven en rechts van de stok, in deze volgorde, de letters Z.Z.V. Het insigne is geheel gelijk aan de standaard.
 • Alleen leden zijn gerechtigd de standaard te voeren en het insigne te dragen. De bestuursleden en ereleden hebben het recht de rechthoekige standaard te voeren.
 • Die van de voorzitter is wat uitvoering betreft, gelijk aan de boven omschreven driehoekige standaard.
 • De standaard van de vicevoorzitter heeft in het witte gedeelte aan de stok een blauwe bal, de standaard van de andere bestuursleden heeft in het witte gedeelte aan de stok een blauwe bal en in het blauwe gedeelte aan de stok een witte bal. De rechthoekige standaard van de ereleden heeft aan het einde een driehoekige insnijding.

Slotbepalingen.

Artikel 13.

 • De uitlegging of verklaring van dit reglement, voorzomer daarover twijfel mocht bestaan, is aan het bestuur voorbehouden.

Artikel 14

 • De ZZV privacy verklaring maakt onderdeel uit van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 15.

 • In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld in de algemene leden vergadering van 12 november 1996 en aangepast na de algemene leden vergadering van 29 mei 2018.

Download de statuten van ZZV :

Huishoudelijk Reglement:
PDF Downloaden

versie 1 FCS, april 2018