Skip to main content

Onze goed geoutilleerde jachthaven biedt plaats aan ruim 330 schepen. De box lengtes in onze haven variëren van 6 tot 15 meter. Daarnaast is er op ons eigen grote parkeerterrein plaats voor 35 boottrailers. Op dit (afgesloten) parkeerterrein is ‘s zomers ruim voldoende plaats voor het parkeren van alle auto’s van onze leden en is uitsluitend toegankelijk door middel van een pasje. Fietsen kunnen gestald worden in een aparte loods. Op ons jollenplateau hebben wij plaats voor het (tegen betaling) stallen van bijboten, jollen, kleine visboten e.d.

Voor de winterstalling en bij calamiteiten heben wij de beschikking over een eigen kraan met een hefvemogen van maximaal 20 ton. Op onze steigers vindt u voldoende elektra aansluitingen en water tap punten waar u gratis gebruik van kunt maken als u werkzaamheden aan boord uitvoert. In de gehele jachthaven is gratis Wifi beschikbaar. In onze gezellige kantine kunt u van vrijdag tot en met zondag terecht voor een hapje en een drankje.

Havenmeester

Even voorstellen: Rob Blanker, uw havenmeester.

Ik ben 56 jaar en opgegroeid met pleziervaart, zelf 30 jaar eigenaar van een motorkruiser waar ik gedurende de zomerperiode op verblijf samen met mijn vriendin die werkzaam is in de zorg.
Mijn werkleven tot nu toe vond plaats in de beveiliging, bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en in de logistieke sector bij transport en daarnaast sinds 5 jaar bij de WaterSportVereniging Dronten actief als havenmeester en havencommissaris. En nu is het tijd om mijn bakens te verplaatsen naar West Knollendam.
Gelet op alle omstandigheden omtrent de Corona problematiek is het nu even niet toegestaan om mensen te kunnen ontmoeten maar vanaf 01 april kunt u mij op het haventerrein tegenkomen.
Ik kijk ernaar uit om een mooie tijd tegemoet te gaan bij de ZZV en,
We blijven in contact, Rob Blanker

Havenmeester.zmb@zzv-watersport.nl

Tarieven

Tarieven haven

Tarieven 2024

Formulieren

Hier vindt u enkele aanmeld formulieren, die u kunt invullen en terugsturen.Per email naar: administratie.zmb@zzv-watersport.nl
Per post naar: Jachthaven ZZV, Piet Kuiperlaan 53, 1525 PK West Knollendam

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelden eiland lid

Formulier ligplaats
Aanvragen/Wijzigingen

Formulier Verkoop boot

Winter stalling

Lasformulier

Voorjaar stalling

Afwezigheidsformulier

Kantine

t Oppertje, de kantine van onze jachthaven, is het trefpunt van de haven. Onder het genot van een hapje en een drankje kan met elkaar van gedachte gewisseld worden over onze boten, het vaarplezier en natuurlijk het weer. Ook op technisch gebied vliegen de adviezen over tafel.
 
De kantine is in de week meestal dagelijks geopend rond 10:00 uur om koffie te drinken ( €. 0,50 per kopje ) en rond 12:00 uur om uw broodje te eten.
Op vrijdag, zaterdag en zondag is de kantine vanaf 10:00 uur tot ± 17:00 uur geopend (afhankelijk van het bezoek), het is dan ook mogelijk om wat te bestellen.

oppertje

Havenreglement

Algemeen

1.1 Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan: De bij de Zaanlandsche Zeil Vereeniging in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers, de bebouwing en andere constructies, gelegen aan de Piet Kuiperlaan 53, 1525 PK te West-Knollendam.

1.2 Dit reglement is van toepassing op een ieder die gebruikt maakt van de jachthaven, of van de daarbij behorende faciliteiten en voor een ieder die zich op de terreinen van de jachthaven begeeft, inclusief bezoekers, leveranciers, leden en ligplaatshouders.

1.3 Iedereen die zich op het terrein van de jachthaven begeeft, auto’s stalt, schepen laat in- of uithijsen of een ligplaats inneemt doet dit geheel op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door welke oorzaak dan ook aan personen, voertuigen, vaartuigen of andere persoonlijke bezittingen.

Havenmeester

2.1 De havenmeester is door het afdelingsbestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.

2.2 Op grond van de algemene toewijzingscriteria wijst hij de ligplaatsen toe aan de leden, en wel in de volgorde zoals door het afdelingsbestuur vastgesteld en volgens de regelen vastgelegd in dit havenreglement.

2.3 Hij wijst de passanten hun ligplaats, tegen de daarvoor geldende vergoeding en draagt de geïnde gelden af aan het afdelingsbestuur. Hij registreert de binnengekomen passanten en geïnde liggelden.

2.4 Hij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording schuldig aan het afdelingbestuur. Hij houdt hiervoor een journaal bij waarin alle bijzondere gebeurtenissen worden genoteerd.

Ligplaatsen

3.1 In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden en/of eigenaren daartoe gerechtigd zijn, heeft de havenmeester, na overleg met het afdelingsbestuur, het recht die vaartuigen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden en/of eigenaren.

3.2 Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

3.3 Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden, buitengewone- leden van de vereniging en wel één ligplaats per lid; en daarnaast aan, door het afdelingsbestuur aan te wijzen, aspirant ligplaats-houders.*

*) Onder een aspirant ligplaatshouder wordt verstaan iemand die voor de eerste maal lid wordt van ZZV en zijn boot in de jachthaven wil stallen. Dit aspirant liggerschap duurt 12 maanden, waarna het in principe overgaat in een gewoon liggerschap. Mocht het bestuur om haar moverende redenen deze ligger niet langer in haar haven willen hebben, dan zal het bestuur uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de 12 maanden per aangetekend schrijven de aspirant ligger hiervan in kennis stellen.

3.4 Ligplaatsen worden uitgegeven per seizoen of kalenderjaar voor het aangemelde vaartuig. Onderverhuur van het vaartuig of van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming van het afdelingsbestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het betreffende lid de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom toebehorend schip en de afmetingen daarvan niet groter zijn dan de oorspronkelijke en mits het vervangende schip ook overigens voldoet aan de eisen van dit reglement. Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van het afdelingsbestuur, niet plaatsvinden.

3.5 De toewijzing van ligplaatsen geschiedt, door het afdelingsbestuur, aan de hand van beschikbare ruimte en afmetingen van de boxen en de hierin passende vaartuigen. Belanghebbenden, waarvoor geen ligplaats beschikbaar is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

3.6 Aan het feit dat een schip van een lid, langere tijd op dezelfde ligplaats ligt, kunnen geen rechten worden ontleend. Het afdelingsbestuur behoudt zich het recht voor de ligplaatsen steeds zo economisch mogelijk in te delen.

3.7 Eigenaren of gebruikers zijn verplicht het vertrek van hun vaartuig en vermoedelijke terugkomst, bij een langere periode van afwezigheid, (tijdens vakantie etc.), bij de havenmeester te melden.

3.8 De havenmeester is namens het afdelingsbestuur bevoegd, aan binnenkomende vaartuigen een tijdelijke ligplaats toe te wijzen, als reeds verhuurde boxen of andere ligplaatsen vrij zijn.

3.9 Eigenaren of gebruikers moeten, indien niet direct een ligplaats beschikbaar is, gedogen dat een ander vaartuig tijdelijk langszij hun vaartuig afmeert.

3.10 Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan, mits deze boot niet (gedeeltelijk) buiten de box uitsteekt en/of hinder veroorzaakt voor andere ligplaatshouders.

3.11 De eigenaar/gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn vaartuig in de jachthaven onderwerpt hij zich aan de bepalingen van dit havenreglement.

3.12 In geval van dreigend gevaar voor schip en/of omliggende schepen heeft het afdelingsbestuur de bevoegdheid om een schip, zonder aanwezigheid of toestemming van de eigenaar, te verhalen of te doen verhalen.

3.13 Ligplaatsen worden apart berekend voor het zomer en winterseizoen. Voor de berekening van het zomer en winterseizoen gelden de volgende data: Zomerseizoen: 1 april t/m 30 September. Winterseizoen: 1 oktober t/m 31 Maart van het daarop volgende jaar. Bovenstaande data worden gehanteerd ongeacht de werkelijke in- of uithijs datum. Zogenaamde “Winterliggers” moeten hun box vrijmaken vóór de 1e inhijsdag van het seizoen. Wordt hieraan niet voldaan dan is er geen stalling meer mogelijk in de toekomst.

Vaartuigen

4.1 Iedere eigenaar is verplicht ervoor zorg te dragen, dat zijn vaartuig deugdelijk, met voldoende stevige landvasten, ligt afgemeerd en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmeting. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.

4.2 De vaartuigen, die een vaste ligplaats hebben, dienen de naam en thuishaven van het schip duidelijk en goed leesbaar te voeren.

4.3 Behoort een vaartuig aan meerdere eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. leder der mede-eigenaren is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede-eigenaar tegenover de vereniging verplicht is.

Veiligheid en milieu

5.1 Het maximaal aan te sluiten elektrisch vermogen moet in overleg met de havenmeester bepaald worden. De stroomafname is slechts toegestaan, d.m.v. een deugdelijke, onbeschadigde drie-aderige kabel, voorzien van deugdelijke aarding, met goed passende stekkers, welke zonder onderbreking van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert. Verbindingen van stekker en contrastekker, alsmede semi-vaste leidingen van steiger naar vaartuig,in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan. Het aansluiten en afnemen van elektriciteit is niet toegestaan als zich niemand aan boord bevindt. Voor het bijladen van accu’s kan, na melding aan en toestemming van de havenmeester, hiervan worden afgeweken.

5.2 Het normale gebruik van de helling/kraan is voorbehouden aan leden van de ZZV en geschiedt na toestemming en op aanwijzingen van de havenmeester c.q. de daarvoor verantwoordelijke personen en tegen betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. Slechts in bijzondere gevallen kunnen ook niet leden gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging.

5.3 De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor, of motor met losse tank, is verplicht er zorg voor te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en snelwerkende brandblusser met voldoende inhoud, ter bestrijding van olie- of benzinebrand, aan boord bevindt.

5.4 Ingeval van brand, storm, wangedrag van personen of enig ander onheil, is een ieder die op de haven aanwezig is verplicht hulp te verlenen, dan wel de personen op hun gedrag aan te spreken.

Het is verboden

6.1 In de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of ander overlast wordt veroorzaakt, anders dan welke worden veroorzaakt bij normale werkzaamheden, of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling van de havenmeester.

6.2 Het verrichten van las- en/of slijpwerkzaamheden is niet toegestaan. In uitzonderlijke situaties kan toestemming worden verleend door het afdelingsbestuur. Toestemming moet van te voren, schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd en verkregen. De eigenaar/lid van het schip, waaraan deze werkzaamheden worden uitgevoerd, blijft zelf volledig aansprakelijk voor eventueel ontstane schade aan eigendommen van anderen.

6.3 Elektrische verwarmings- en / of koelapparatuur in te schakelen via de aanwezige stroom verdelingspunten.

6.4 Droog te schuren op de wal danwel stofoverlast te veroorzaken, evenals het op enigerlei wijze overlast te veroorzaken voor mede liggers/leden, vanaf 1 maand voor de 1e inhijs datum.De exacte data worden aangegeven op een bord op de jachthaven.

6.5 Stoffen in het water te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor brandstoffen, olie, vet, bilgewater, alsook voor huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

6.6 Stoffen als onder 6.5 beschreven elders te deponeren of af te geven dan op de daarvoor bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.

6.7 Onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven.

6.8 Op enigerlei wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven. Bij de werkzaamheden voor het onderhoud van schepen, zoals het schuren, of op ander wijze verwijderen van verflagen, anti-fouling e.d., dient men de instructies van de havenmeester op te volgen. Deze komen er in principe op neer, dat alle loskomende verfresten en dergelijke worden opgevangen op dekzeilen en worden gestort in een op het jachthaventerrein aanwezige afvalbak. Voorkomen dient te worden, dat door wind, of als gevolg van andere oorzaken, de verfresten worden verspreid.

6.9 Huisdieren uit te laten en/of los te laten lopen op steigers of terreinen, tenzij anders aangegeven. Uitwerpselen dienen terstond door de eigenaar te worden opgeruimd.

6.10 Drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen of auto’s.

6.11 Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties, anders dan na schriftelijke toestemming van het afdelingsbestuur.

6.12 Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

6.13 Goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenmeester.

6.14 Auto’s op de terreinen te parkeren, zonder persoonlijk toegangspasje, tenzij – met toestemming van de havenmeester.

6.15 Op het haventerrein met de auto harder dan stapvoets te rijden.

6.16 Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.

6.17 In de haven: – In de haveningang te zwemmen of te vissen – De plankzeilsport te beoefenen – Met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen – Sneller dan 5 km/uur te varen. 6.18 Te parkeren, zich te bevinden en/of te lopen op de helling baan, anders dan voor het te water laten of het eruit halen van vaartuigen.

6.19 In de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het afdelingsbestuur.

6.20 In de jachthaven open vuur te ontsteken, vuurpijlen of noodseinen af te steken.

6.21 Overlast te veroorzaken d.m.v. het onnodig laten draaien van motoren, aggregaten e.d., hieronder valt ook overlast die wordt veroorzaakt door geluidsapparatuur. Tevens dient tussen ‘s avonds 23.00 uur en ‘s ochtends 07.00 uur absolute stilte in acht genomen te worden.

Geschillen

7.1. Het recht van ieder lid op een vaste ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk voor elk vaartuig:

7.1.1 Indien zijn / haar lidmaatschap wordt beëindigd of wanneer geen aanwijzing voor een ligplaats door het afdelingsbestuur is verkregen.

7.1.2 Indien hij / zij de lig-/stallingskosten niet binnen 14 dagen voldoet, na daartoe door de penningmeester schriftelijk te zijn aangemaand.

7.1.3 Indien een vaartuig, naar het oordeel van het afdelingsbestuur, in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en/of er gevaar voor andere schepen ontstaat en na waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen een maand geen verbetering is gekomen.

7.2 In bovenstaande gevallen kan dan het betreffende vaartuig, zonodig na gerechtelijke tussenkomst, uit de haven worden verwijderd, terwijl het volle bedrag der verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de reeds betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd. De eigenaar is aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. De eigenaar is verplicht, de vereniging te vrijwaren inzake eventuele aansprakelijkheid voor schaden, ontstaan door het verplaatsen c.q. elders doen verblijven van het schip. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.

7.3 Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige havenreglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals advocaat- deurwaarderskosten enz., geheel voor rekening zijn van het betreffende lid, dat in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen.

7.4 De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan personen, door welke oorzaak dan ook.

7.5 Voor het vaartuig, waarmee een ligplaats of staanplaats wordt ingenomen, dient ten minste een W.A. verzekering te zijn afgesloten. Op daartoe strekkend verzoek van het afdelingsbestuur dient de polis ter inzage te worden gegeven.

7.6 De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook.

7.7 Iedere eigenaar is zelf aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van andere leden.

7.8 Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het afdelingsbestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen lig-/stallingplaatsen in dergelijke gevallen door het afdelingsbestuur worden ingetrokken voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaatsen voor die termijn aan de vereniging vervallen.

7.9 Bij overtredingen van het havenreglement, die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan het milieu, wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

7.10 Geschillen, betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen door de leden schriftelijk worden voorgelegd aan het algemeen bestuur, dat zo spoedig mogelijk in het geschil beslist. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het algemeen bestuur op de eerstvolgende leden-vergadering aan de orde worden gesteld. Beslissingen van de havenmeester c.q. het afdelingsbestuur, zullen in afwachting van de beslissing van het algemeen bestuur c.q. de ledenvergadering, hun geldigheid behouden.

7.11 Het gebruik van ligplaatsen, op het terrein voor de winterberging, en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, in relatie tot de milieuwetten: De in dit havenreglement opgenomen voorschriften zijn ondermeer ontleend aan de eisen, die in de milieuvergunningen zijn gesteld. Deze vergunningen hebben betrekking op: – De wet milieubeheer – De wet verontreiniging oppervlaktewater Deze vergunningen liggen ter inzage op het kantoor van de havenmeester.

7.12 Met dit havenreglement wordt onder meer getracht, om een praktische uitvoering van de milieueisen mogelijk te maken.

Bestuur

8.1 Alle leden zijn verplicht het afdelings- en algemeen bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen, om de goede gang van zaken te bevorderen.

8.2 Bij afwezigheid van de havenmeester is ieder lid van het afdelingsbestuur bevoegd, bij het niet naleven van dit reglement, beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt.

8.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het haven bestuur.

ZAANDAM, mei 1999, herzien juni 2015

Download hier het havenreglement:

Om de Winterstalling en specifieke werkzaamheden voor alle leden juist te laten geschieden, zijn een aantal aanvullende regels vastgesteld in o.a. het Winterstallingsreglement en Toestemming Las-, Slijp- of (Open) vuur-werkzaamheden.

Download hier het winterreglement:

Download hier het aanvraagformulier en reglement voor Lassen, slijpen en open vuur werkzaamheden:

oppertje

Passanten

t Oppertje, de kantine van onze jachthaven, is het trefpunt van de haven. Onder het genot van een hapje en een drankje kan met elkaar van gedachte gewisseld worden over onze boten, het vaarplezier en natuurlijk het weer. Ook op technisch gebied vliegen de adviezen over tafel.
 
De kantine is in de week meestal dagelijks geopend rond 10:00 uur om koffie te drinken ( €. 0,50 per kopje ) en rond 12:00 uur om uw broodje te eten.
Op vrijdag, zaterdag en zondag is de kantine vanaf 9:30 uur tot ± 17:00 uur geopend (afhankelijk van het bezoek), het is dan ook mogelijk om wat te bestellen.

oppertje

Lid worden

 

Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van de Zeil- & Motorboot afdeling moet u lid te zijn van onze vereniging.

Hiertoe behoren o.a. :

  • Aansluiting bij het Watersportverbond
  • Ligplaatsen in onze Jachthaven Westknollendam (Zaanstad Noord)
  • Gezellige contact- en informatieavonden op onze locaties Westknollendam en Zaandam
  • Vrij gebruik van recreatieligplaatsen op ons eiland De Nes in het Alkmaardermeer

Voor inschrijving als lid verwijzen wij naar de Formulieren waar u tarieven en het inschrijfformulier vindt.

sailing