Skip to main content

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering Zaanlandsche Zeilvereeniging
14 juni 2016
Havenstraat 70 a
Zaandam. Aanvang 20:00 uur

 

 

Download

 

 

AGENDA

 

1. Opening

 

2. Mededelingen

 

3. Vaststellen agenda

 

4. Notulen Algemene Voorjaarsvergadering 2 juni 2015  

    per mail op te vragen email icon 50x50 e-mail

 

5. Jaarverslag 2015
     a. Roei
     b. ZM
     c. Jachthaven

 

6. Financieel Verslag 2015 en begroting 2016/2017

 

7. Verslag van de Kascommissie

8. Benoeming Kascommissie

9. NES prijs

10. Eiland de Nes

11.Wijziging statuten. Wanneer minder dan 1/3 van het ledental aanwezig is, zal een
    nieuwe vergadering worden belegd op 28 juni 2016 (art. 23)

12. Ingekomen Stukken ten aanzien van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement

 

13. Bestuursmutaties

14.Rondvraag en sluiting