Skip to main content

 

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 mei 2017.

Aanvang 20.00 uur in “Het komboffie” aan de Havenstraat in Zaandam.

 

 

 

 

 

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene leden vergadering 14 juni 2016.

    Deze zijn op te vragen via email: voorzitter@zzv-watersport.nl
5. Jaarverslag 2016
    a. Afdeling Roeien
    b. Zeilen en Motorbootafdeling
6. Financieel Verslag 2016 en begroting 2017/2018
7. Verslag van de Kascommissie
8. Benoeming Kascommissie
9. Eiland de Nes
10. Ingekomen Stukken ten aanzien van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement
11. Bestuursmutaties
12. Rondvraag en sluiting