Skip to main content

 

15-05-2018

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging

Dinsdag 29 mei 2018
Havenstraat 70a
Zaandam. Aanvang 20:00 uur

 

 

 

 

 

 

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene leden vergadering 16 mei 2017. Deze zijn HIER te downloaden
5. Jaarverslag 2017
a. Afdeling Roeien
b. Zeilen en Motorbootafdeling
i. Eiland De Nes
6. Financieel Verslag 2017 en begroting 2018/2019
7. Verslag van de Kascommissie
8. Benoeming Kascommissie
9. Ingekomen stukken ten aanzien van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement
10. Bestuursmutaties. Binnen het Algemeen bestuur staat nog steeds de vacature van Secretaris open.

11. Aanpassing Huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement, waarin de wijzigingen staan aangegeven, is HIER te downloaden.

12. Rondvraag en sluiting