Skip to main content
ZZV Watersport Zaandam

Algemene leden vergadering 2019

By 8 mei 2019februari 4th, 2020No Comments

 

Algemene Ledenvergadering Zaanlandsche Zeil Vereeniging
28 mei 2019
Jachthaven ZZV
Pieter Kuiperlaan 53, 1525 PK Westknollendam Aanvang 20:00 uur

 

AGENDA

 

1. Opening

2.   Mededelingen
3.   Vaststellen agenda
4.   Notulen Algemene leden vergadering 29 mei 2018. (Download de notulen in pdf formaat)
5.   Jaarverslagen 2018
a.   Afdeling Roeien
b.   Afdeling Zeil- en Motorboot
6.   Financieel Verslag 2018 en begroting 2019/2020
7.   Verslag van de Kascommissie
8.   Verkiezing Kascommissie aan de beurt van aftreden is Albert Kamman. Albert hoopt
      na vele jaren kascontrole dit stokje te kunnen doorgeven. Kandidaten van de afdeling
      roeien, kunnen zich melden.
9.   Ingekomen Stukken ten aanzien van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement*
10. Bestuursmutaties. Binnen het Algemeen bestuur staat nog steeds de vacature van
      Secretaris open. Meerdere bestuursleden maken al vele jaren deel uit van het
      Algemeen Bestuur van ZZV en zoeken opvolging. Gegadigden wordt verzocht zich te
      melden bij het bestuur. Per 2020 zal een nieuw rooster van aftreden conform de
      statuten worden opgesteld.
11. Uitreiking bijzondere prijzen
12. Rondvraag en sluiting

 

* Artikel 1.
De leden hebben het recht bij het algemeen bestuur en/of de afdelingsbesturen voorstellen ter behandeling in de algemene- en of afdelingsvergadering in te dienen. Een dergelijk voorstel mag niet in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging en dient behoorlijk geformuleerd, tenminste 14 dagen voor de dag van de vergaderingen bij de betreffende besturen te zijn binnengekomen.